Zhongxin Lighting Recent Exhibition

        2018 Zhongxin Lighting HongKong Exhibition One


                  2018 Zhongxin Lighting HongKong Exhibition Two


                               2018 Zhongxin Lighting Spoga Exhibition One


              2018 Zhongxin Lighting Spoga Exhibition Two


                            2019 Zhongxin Lighting Spoga Exhibition One


          2019 Zhongxin Lighting Spoga Exhibition Two